Bilgilendirme, Gizlilik


İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve adresinde mukim (“No Name”) tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır;

 1. No Name’nın ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
 2. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 3. No Name’nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 4. No Name’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,
 5. Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkanlarınızı açıklamak

I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

İlgili KişiKişisel VerilerVerilerin Elde Edildiği Platform(lar)
KullanıcıAd, Soyad, E-Posta ve Cep Telefonu Numarasıwww.yemekkarti.net
MüşteriAd, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Doğum Tarihi, Bulunduğu İl, Unvan, Cinsiyetwww.yemekkarti.net;
Üye KuruluşAd, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Unvan, Cinsiyet, Doğum Tarihi, İlwww.yemekkarti.net


II. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI

Yukarıdaki tabloda belirtilmiş olan kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın;

1. 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Sunulan hizmetlerin (ürün siparişi, teslimat yönetimi, bakiye görüntüleme vb.) yönetiminin yapılabilmesi,
 • Üye bilgilerinin toplanması ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Araştırma ve analiz ya da yeni ürün/hizmet geliştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

2. 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak

 • No Name ve No Name Üye Kuruluş’larının hizmetlerinin tanıtımının yapılabilmesi,
 • No Name kapsamında ve kapsamı dışında kalan fakat No Name ile sözleşme ilişkisi bulunan üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama, promosyon, tanıtım, reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla;

3. 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • 5651 sayılı kanun uyarınca trafik bilgisinin tutulabilmesi amacıyla;

bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmektedir

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel Verileriniz; bir kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir.

Bununla birlikte, belirtilen platformlar üzerinden sağlamış olduğunuz Kişisel Verileriniz ilgili platform kapsamında veya ve iştirakleri tarafından sunulan diğer hizmetlere ilişkin işbu metinde yer alan işlenme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla;

 1. KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla No Name’nın meşru menfaati gerektirdiği için;
  • No Name’nın global yapısı gereği yönetiminin yapılabilmesi amacıyla No Name’nın yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer grup şirketlerine
 2. KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak;
 • Sizlere sunulan kampanya vb. tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılabilmesi için reklam ve medya ajanslarına ve No Name ile hizmet ilişkisi içerisinde bulunan yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren tedarikçi ya da Üye Kuruluş gibi diğer üçüncü kişilere

aktarılabilecektir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Sağlamış olduğunuz veriler, www.yemekkarti.net veya diğer platformlar vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Esentepe Mahallesi Talatpaşa Cad. No:5 Kat:1, 34394, Şişli, İstanbul adresine veya kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde [email protected] elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel verilerinizin değiştirme, güncelleme ve/veya silme işlemlerini No Name’ya ait web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hesabınıza erişerek de yapabilirsiniz.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER
Kişisel verilerin korunması ve güvenli bir ortamda saklanması bizim için son derece önemli bir konudur. Bu sebepten kişisel verileriniz, uluslararası standartlarda ve tüm teknik gerekliliklere sahip bir alt yapıda, üst düzey güvenlik önlemlerinin kullanıldığı sistemlerde saklanmaktadır. Bu saklama alanları, No Name’nın sözleşme ilişkisiyle bağlı olduğu şirketlerce, yurt içi/yurt dışında yerleşik depolama alanlarında mevcut olabileceklerdir.

VII. İLETİŞİM TERCİHİ
Kullanıcılar, iletişim kanalı tercihlerini No Name’ya ait web sitesinden veya mobil uygulama üzerinden hesaplarına giriş yaparak her zaman güncelleyebilirler. Verdiğiniz iletişim iznini tamamen kaldırmak ve hiçbir kanalla tarafınıza herhangi bir ileti göndermemizi istemiyorsanız bu talebinizi [email protected] adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Kullanıcılar; kişisel verilerin korunması ve izinli iletişimle ilgili her türlü taleplerini ve sorularını yazılı olarak adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde [email protected] elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla iletebilirler. Söz konusu talepleriniz ve sorularınız 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.